Ders İçerikleri

 1. YARIYIL 

ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Türk inkılabını hazırlayan sebepler: Osmanlı Devleti'nin gerileyişi, Osmanlı dönemindeki yenileşme hareketleri, Osmanlı dönemindeki fikir akımları (İslamcılık, Batıcılık ve Türkçülük hareketleri), Birinci Cihan Harbi ve sonuçları. Bütün safhaları ile birlikte Mili Mücadele. Mudanya Mütarekesi ve Lozan Barışı.

 

İKT 1101 İktisada Giriş I

İktisat biliminin tanımı, kapsamı ve diğer bilim dalları ile ilişkisi. Temel ekonomik kavramlar. Piyasa mekanizması: Talep, arz, ve piyasa dengesi. Talep ve arz esneklikleri. Talep ve fayda. Tüketici ve üretici dengesi. Ölçek ekonomileri. Dışsal ekonomiler. Ürün piyasalarında fiyat oluşumu: Tam rekabette kısa ve uzun dönem firma dengesi, eksik rekabette kısa ve uzun dönem firma dengesi. Faktör piyasalarında fiyat oluşumu.

 

İŞL 1101 İşletme I

İşletmenin temelleri. İşletmelerin amaçları ve performans ölçütleri. İşletme ve çevre. İşletmenin kuruluşu. İşletmelerde iş ahlakı ve sosyal sorumluluk. Uluslararası işletmecilik. Yönetim. Örgütlenme. İnsan kaynakları yönetimi. İşçi-işveren ilişkileri. Çalışma ilişkileri. Üretim sistemleri ve yönetimi.

 

MAT 101 Matematik I

Küme kavramı. Sayı teorisi. Denklemler ve eşitsizlikler. Bağıntı ve fonksiyonlar. Doğrusal, üssel, logaritmik fonksiyonlar. Limit ve süreklilik. Türev kavramı ve fonksiyonların kritik noktalarının belirlenmesi. Grafik çizimi. İşletme ve iktisat alanlarında uygulama örnekleri.

 

İŞL 1102 Muhasebe I

Muhasebenin tanımı ve gelişimi. Temel muhasebe kavramları ve ilkeleri. Bilanço kavramı ve temel bilanço eşitliği. Gelir tablosu. Hesap kavramı ve hesapların işleyişi. Hesap planı, defter ve belgeler. Çift taraflı kayıt yöntemi. Muhasebe sürecine toplu bir bakış. Ticari mal hesabına kayıt yöntemleri: Sürekli ve aralıklı envanter yöntemleri. KDV hesapları ve işleyişi.

 

YD 111 Yabancı Dil I

Tanışma konusuna giriş. Konuşmaya başlama, fiillerin tanıtımı, yer ve kişi tanıtımı, yetenekler, tercihler, teklif ve kabul etmek, sıklık zarfları, soru sorma ve yanıtlama, geçmiş zaman, düzenli ve düzensiz fillerin çekimi, zaman zarflarının kullanımı ve seyahat planları yapma.

 

HUK 1102 Hukuk Başlangıcı

Toplumu düzenleyen kurallar. Hukukun amacı, tanımı ve unsurları. Müeyyide kavramı ve türleri. Hukuk sistemleri ve Türk Hukuk Sistemi. Hukukun bölümleri. Kanunlaştırma. Hukukun kaynakları. Hak kavramı ve hakkın çeşitleri. Hakların kazanılması, korunması ve kaybedilmesi. Hukuki uyuşmazlıklar ve yargı organları. Yargıya başvurma şekil ve usulleri.

 

BİL 1105 Bilgisayar Uygulamaları I

Bilgisayarla ilgili temel bilgiler. Temel donanım bilgisi. İşletim Sistemleri: Ağırlıklı olarak Windows XP. Temel bilgisayar ağları bilgisi. Internet Kullanımı.  Kelime işlem programlarının laboratuar ortamında uygulamalı olarak tanıtılması.

 

2. YARIYIL

 

ATA 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Atatürkçü düşüncenin özellikleri. Yeni Türkiye devletinin siyasi, sosyal ve hukuki yapılaşması. Siyasi nitelikli inkılaplar: Saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı ve Hilafetin kaldırılması. Sosyal nitelikli inkılaplar: Devletin laik platforma oturtulması, hukuk, eğitim ve diğer alanlardaki yenilikler. Türkiye Cumhuriyeti'nin hedefleri ve temel ilkeleri. Atatürk döneminde ekonomik yapılaşma ve dış politika.

 

İKT 1201 İktisada Giriş II

Temel makro ekonomik değişkenler. Milli gelir: Tanımlar, temel milli gelir büyüklükleri, milli gelirin ölçülmesi ve denge milli gelir düzeyinin belirlenmesi. Para ve kredi: Para arzı ve talebi, para piyasasında denge, kredi ve çeşitleri. Enflasyon: Tanım, çeşitleri, nedenleri ve etkileri. İstihdam ve işsizlik: İstihdam kavramı, işsizliğin nedenleri ve çeşitleri. Uluslararası iktisat: Uluslararası ticaret ve sağlanan kazançlar, döviz, döviz kuru ve ödemeler bilançosu. Ekonomik büyüme ve kalkınma ile ilgili temel kavramlar.

 

İŞL 1201 İşletme II

Pazarlama yönetimi, ürün ve fiyatlandırma, dağıtım, tutundurma, muhasebe, finansal yönetim, para ve bankacılık, sermaye piyasaları, risk yönetimi, halkla ilişkiler, bilgi sistemleri, karar teknikleri.

 

MAT 102 Matematik II

Belirsiz ve belirli integral. Alan hesaplama. Tüketici ve üretici rantlarının hesaplanması. Kısmi türev kavramı ve çok değişkenli fonksiyonların kritik noktalarının belirlenmesi. Sınırlı optimizasyon. Bileşik faiz hesapları. Matrisler ve determinantlar. Ters matrisin hesaplanması. Doğrusal denklem sistemlerinin çözümü. İşletme ve iktisat alanlarında uygulama örnekleri.

 

İŞL 1202 Muhasebe II

Tek düzen hesap planının tanıtılması. Varlık hesapları ve işleyişi: Dönen ve duran varlıklar. Kaynak hesapları ve işleyişi: Yabancı kaynaklar ve özkaynaklar. Gelir Tablosu hesapları: Gelir ve gider hesaplarının işleyişi. Envanter işlemleri. Hesapların kapatılması. Mizan, bilanço ve gelir tablosunun hazırlanması.

 

YD 112 Yabancı Dil II

Şimdiki zaman, gelecek zaman, karşılaştırmalar, problemler ve öğüt alıp tavsiye verme, önerilerde bulunma. Present perfect tense, şimdiki zamanın ve geniş zamanın farklı kullanımları, kimi özel yapılar, sıfat ve zarflar.

 

İŞL 1203 Davranış Bilimleri

Davranış Bilimleri ile ilgili temel kavramlar. Davranış Bilimlerinin kapsamına giren bilim dalları. Örgütlerin incelenmesine katkıda bulunan davranış bilimleri. Davranış bilimlerinin uygulamadaki yeri. Davranış Yaklaşımları. Bireysel Temel Davranış Modeli. Davranışların temel nedeni olarak ihtiyaçlar. Davranış düzlemi. Statü ve rol davranışları. Sosyal kurumların insan davranışındaki yeri ve önemi. İnsanlar arası iletişim. Gruplar. Kültür. Algılama: Algılamanın tanımı, oluşum süreci ve organizasyonu, algılamayı etkileyen faktörler, algılamada bireysellik ve algılama hataları, algılamanın davranışlar üzerindeki etkileri, algılama yeteneğinin geliştirilmesi. Öğrenme: Öğrenmenin mahiyeti ve tanımı, öğrenmenin aşamaları, öğrenme kuramları, öğrenme ilkeleri, davranışsal öğrenme kuramlarının örgütlerde uygulanması. Kişilik ve Benlik: Kişilik ile ilgili kavramlar, kişiliğin tanımı, ölçülmesi ve özelliklerinin betimleme ve ölçme yoluyla değerlendirilmesi, benliğin gelişimi ve önemi. Tutumlar.

 

BİL 1205 Bilgisayar Uygulamaları II

Hesap tablosu programları, veritabanı yönetim sistemleri ve sunu yazılımlarının laboratuvar ortamında uygulamalı olarak tanıtılması.

 

3. YARIYIL

 

HUK 2106 Borçlar Hukuku

Borçlar hukukunun konusu ve diğer hukuk dalları ile ilişkisi. Borç, borç ilişkisi ve sorumluluk kavramları. Borçların doğuşu ve borç ilişkisinin kaynakları. Sözleşmeler: Sözleşmelerin meydana gelmesi, sözleşmelerde şekil, sözleşmelerde irade bozukluğu, gabin ve temsil. Haksız fiiller. Sebepsiz zenginleşme. Borçların hükümleri ve üçüncü şahıslara etkisi. Müteselsil borçlar. Şarta bağlı borçlar. Pey akçesi. Cezai şart. Alacağın temliki. Borcun nakli. Borçların sona ermesi. Özel borç ilişkileri (Başlıca sözleşme tipleri).

 

İST 2102 İstatistik I

İstatistik nedir?, sayısal bilgiden anlam çıkarılması, belirsizliğin ele alınması, örnekleme, ilişkilerin çözümlenmesi, kestirim, belirsizlik ortamında karar verilmesi. Sayısal bilginin özetlenmesi: Anakütle ve örneklem. Sayısal özet: Merkezi eğilim ölçüleri. Aritmetik ortalama, ortanca, en sık değer (mod). Yayıklık ölçüleri: Varyans ve standart sapma, ortalama mutlak sapma, aralık, dördebölenler aralığı. Sınıflanmış veriler ve histogram, sınıflanmış verilerin sayısal özeti, olasılık, olasılığa giriş, rassal deneme, sonuç, olay, olasılık nedir?, olasılık ve önermeleri, permütasyon ve kombinasyon, olasılık kuralları, iki değişkenli olasılık, Bayes Teoremi, kesikli rassal değişkenler ve bunların olasılık dağılımları, kesikli rassal değişkenlerin olasılık dağılımları ve beklenen değerleri, Binom Dağılımı (ikiterimli dağılım), hipergeometrik dağılım, Poisson Dağılımı.

 

İKT 2102 Mikro İktisat I

Mikroekonominin tanımı ve kapsamı. Temel kavramlar. Tüketim teorisi: Eş marjinal fayda ilkesi ve tüketici dengesi, farksızlık analizi ve tüketici dengesi. Piyasa talep analizi. Talep esnekliği ve çeşitleri. Üretim teorisi: Arz fonksiyonu ve arz esnekliği. Üretim fonksiyonu ve verim analizi, optimal faktör bileşiminin seçimi. Maliyet teorisi: Maliyet ve üretim ilişkisi, kısa ve uzun dönem firma maliyetleri.

 

İKT 2101 Makro İktisat I

Makroekonominin tanımı ve kapsamı. Milli gelirin ölçülmesi ve sorunları. İstihdam ve işsizlik. Basit Keynezgil sistem: Tüketim, tasarruf ve yatırım fonksiyonlarının analizi, milli gelir denge düzeyinin belirlenmesi, çarpan mekanizması, kamu sektörü ve milli gelir. Açık ekonomide milli gelir. Uzun dönem tüketim fonksiyonları. Yatırım modelleri ve hızlandıran mekanizması.

 

TD 201 Türk Dili I

Dilin tarifi. Sosyal bir kurum olarak dilin milletlerin hayatındaki yeri ve önemi. Dil ve kültür münasebeti. Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri. Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri. Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları. Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. Hece ve çeşitleri. Ekler ve çeşitleri. İsim ve fiil çekimleri. İmla ve noktalama kuralları.

 

YD 211 Yabancı Dil III

Başlangıç düzeyinde dilbilgisi. Yazışma ve konuşma. En küçüğünden en büyüğüne zaman bölümlemeleri. Kendini tanıtma. Günlük yaşamda, selamlaşma, alış-veriş yapma, adres sorma ve adres verme.

 

İŞL 2101 İşletme Yönetimi

İşletme yönetimi ile ilgili temel kavramlar. Yönetim teorileri: Klasik teori, neoklasik teori ve modern teori. Yönetim faaliyetlerinin özellikleri. Amaçlara göre yönetim. İstisnalarla yönetim. Yönetim fonksiyonları: Planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon, karar verme ve denetim. Yönetim Alanında güncel konular: Yalın organizasyon, kaizen, öğrenen organizasyon vb.

 

İŞL 2102 Pazarlama İlkeleri

Pazarlamanın konusu, kapsamı ve gelişimi. Pazarlamayı etkileyen çevresel faktörler. Pazar bölümlendirme. Pazar araştırması. Tüketici davranışı. Endüstriyel alıcı davranışı. Pazarlama bileşenleri: Ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma.

 

BİL 2105 Bilgisayar Destekli Modelleme

Büyük veri kütlesi üzerinde çalışma teknikleri, temel tablolama ve veritabanı işlemleri. İstatistik analiz paketi ve uygulamaları. Karar modellerinin kurulması. Çözücü analiz paketi ve uygulamaları. İşletme simülasyonları.

 

4. YARIYIL

 

HUK 2206 Ticaret Hukuku 

Ticari işletme hukuku: Ticari işletme, tacir ve tacir sıfatının sonuçları, ticaret unvanı ve diğer ticari adlar, ticaret sicili, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap ve tacir yardımcıları. Şirketler hukuku: Şirket kavramı ve adi şirketler, kolektif, komandit, anonim ve limited şirketler.

 

İST 2202 İstatistik II

Sürekli rassal değişkenler ve bunların olasılık dağılımları: Sürekli rassal değişkenler, sürekli rassal değişkenlerin olasılık dağılımları, sürekli rassal değişkenlerin beklenen değerleri, ortak dağılımlı sürekli rassal değişkenler, normal dağılım, Merkezi Limit Teoremi, Binom ve Poisson Dağılımlarının yaklaşığı olarak normal dağılım, üstel dağılım. Örnekleme ve örnekleme dağılımları. Nokta tahmini, sapmasız tahmin ediciler ve bunların etkinlikleri, aralık tahmini, güven aralıkları, bir normal dağılım ortalamasının güven aralıkları, Student t Dağılımı, anakütledeki oranın güven aralıkları, normal dağılmış bir anakütlenin varyansının güven aralıkları, normal dağılmış iki anakütlenin ortalamaları arasındaki farkın güven aralıkları, iki anakütle oranları arasındaki farkın güven aralıkları, örneklem büyüklüğünün tahmini, önsav sınaması (hipotez testi) : Bir normal dağılım ortalamasının sınanması, bir normal dağılım varyansının sınanması, anakütledeki oranın sınanması, iki ortalama arasındaki farkın sınanması, iki anakütledeki oranlar arasındaki farkın Sınanması, normal dağılmış iki anakütledeki varyansların birbirlerine eşitliğinin sınanması, doğrusal korelasyon ve regresyon, basit doğrusal regresyon modeli, en küçük kareler tahmin yöntemi.

 

İKT 2202 Mikro İktisat II

Talep, arz ve piyasa dengesi. Piyasa çeşitleri ve firma davranışları teorisi: Tam rekabet teorisi, monopol teorisi, monopollü rekabet teorisi, oligopol teorileri. Faktör fiyatları ve gelir bölüşümü. Genel denge teorisi. Rekabet teorisi.

 

İKT 2201 Makro İktisat II

Basit klasik sistemde denge. Para arzı ve talebi. Neo-Klasik Keynezgil sentez (IS-LM analizi). Parasalcı, Yeni Klasik ve Yeni Keynezgil akımlar. Toplam arz teorisinde yeni gelişmeler. Konjonktür modelleri. Enflasyon analizi. Makroekonomi politikaları. Ekonomik büyüme.

 

TD 202 Türk Dili II

Kelime çeşitleri ve grupları. Cümle bilgisi: Cümlenin unsurları, çeşitleri ve cümle tahlilleri. Kompozisyon ile ilgili genel bilgilerin verilmesi ve uygulama örnekleri üzerinde durulması. Yazılı anlatım biçimleri: Dilekçe, rapor, iş mektupları, özgeçmiş gibi resmi yazılar ve makale, fıkra, deneme gibi fikir yazıları. Türk ve dünya klasiklerinden seçilmiş eserlerin okutulup değerlendirilmesi.

 

YD 212 Yabancı Dil IV

Yabancı dili iş hayatında doğru kelime ifadeleri kullanarak doğru telaffuz, vurgu ve tonlamayla uygun ortamda konuşabilme. Mesleği ile ilgili konularda dinlediğini anlayabilme. Mesleği ile ilgili konularda yazabilme. Mesleği ile ilgili konularda okuduğunu anlayabilme. 

 

İŞL 2201 Envanter ve Bilanço

Envanter işlemleri: Muhasebe dışı envanter, muhasebe içi envanter. Envanter ve değerleme: Dönen varlıklar, duran varlıklar, kısa vadeli yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar, öz kaynaklar. Gelir ve gider hesapları. Temel mali tabloların düzenlenmesi: Bilanço ve gelir tablosu. Ticari kar ve mali kâr. Örnek uygulamalar.

 

İŞL 2202 Pazarlama Yönetimi

Pazarlama yönetiminin esasları. Stratejik planlama ve pazarlama planlaması. Pazarlama örgütünün planlanması. Pazarlama programlarının geliştirilmesi. Pazarlama faaliyetlerinin kontrolu. Örnek olay tartışmaları.

 

BİL 2207 Veri Yapıları Yönetimi

Web sitesi analizi, temel www standartları, web sitesi yayımlama teknikleri, resim/grafik formatları, Web ve HTML hakkında çeşitli bilgiler. HTML etiketleri. HTML editörleri: Microsoft FrontPage, Netscape Communicator Composer. ASP VB.NET programlama.

 

5. YARIYIL

 

İKT 3104 Uluslararası İktisat I

Dış ticaret teorisi: Karşılaştırmalı üstünlük teorisi, arz ve talep modelleri, faktör donatımı teorisi, ekonomik büyüme ve dış ticaretin analizi. Dış ticaret politikası: Dış ticaret politikasının amaçları ve araçları, gümrük tarifeleri ve tarife dışı ticaret politikaları. Dış ticaret ve kalkınma.

 

İKT 3109 Para Teorisi ve Politikası

Paranın tanımı, işlevleri ve standartları. Finansal piyasalarda kullanılan finansal araçlar ve aracı kuruluşlar. Türk bankacılık sistemi ve işleyişi. Para arzı teorisi ve ticari bankaların kaydi para yaratması. TC Merkez Bankası'nın yapısı, işleyişi ve para politikası uygulamaları. Para talebi ve faiz teorileri. Özel finans kurumları. Bankaların fon kaynakları. Bankaların fon kullanımı. Uluslararası bankacılık.
Para politikasının amaçları. Para politikasının araçları ve etkileri. Para politikasında uygun gösterge seçimi. Finansal sistem ve ekonomi: Mal ve para piyasalarının IS-LM ve toplam talep-toplam arz modelleri ile analizi. Paranın yansızlığı: Paranın reel ekonomi üzerindeki etkilerinin yeni klasik, yeni Keynezgil ve reel konjonktür modelleri çerçevesinde incelenmesi. Enflasyon analizi: Enflasyonla mücadelede para politikasının rolü, merkez bankasının kredibilitesi, Phillips eğrisi analizi. Türkiye’de para politikası uygulamaları.

 

İKT 3108 Ekonometriye Giriş I

Ekonometrinin tanımı ve kapsamı. Ekonometrik çalışmanın metodolojisi. Model kurma. Basit doğrusal regresyon modeli ve bu modelin En Küçük Kareler Yöntemi ile tahmin edilmesi. Model ve katsayılarına ilişkin hipotez testleri.

 

İKT 3103 Kamu Maliyesi

Mali olayların tanımı ve özellikleri. Maliye biliminin konusu, tanımı ve diğer bilim dalları ile ilişkisi. Kamu kesimi ile özel kesim arsındaki ilişki. Kamu kesiminde amaçlar ve araçlar. Kamu kesiminin örgütlenmesi. Bütçenin tanımı ve fonksiyonları. Bütçe ilkeleri ve bu ilkelerden sapma örnekleri. Bütçe süreci. Kamu harcamalarının tanımı ve sınıflandırılması. Kamu gelir çeşitleri. Vergi teorisi: Vergilemede temel kavramlar, vergi çeşitleri, vergileme ilkeleri, vergi yükü ve vergilemeye karşı tepki. Devlet borçlanması ve ekonomik etkileri.

 

YD 311 Yabancı Dilde Okuma ve Konuşma

Yabancı dili iş hayatında doğru kelime ifadeleri kullanarak anlaşılır bir şekilde konuşabilme. Normal hızda konuşulduğunda konuşmacıdan gelen mesajı anlayabilme. Dil bilgisi ve yazım kurallarını uyarak amaca uygun yazabilme. Yabancı dilde okuyabilme ve okuduğunu anlayabilme. kelime dağarcığını geliştirebilme. 

 

İKT 3105 Matematiksel İktisat I

Matematiksel iktisadın tanımı ve kapsamı. Statik analiz: Kısmi ve genel denge analizi. Karşılaştırmalı statik analiz: Türev ve türevin kuralları, türevin iktisatta kullanımına örnekler. Sınırlı optimizasyon: Tüketici ve üretici dengelerinin matematiksel analizi. Piyasa yapısı ve kâr maksimizasyonu. Homojen fonksiyonlar. Cobb-Douglas ve CES üretim fonksiyonları.

 

İKT 3107 Sanayi Ekonomisi

Sanayi ekonomisinin kapsamı ve özellikleri. Sanayi ile tarım ve hizmet sektörleri arasındaki ilişkiler. Kalkınma ve sanayileşme kavramları. Kalkınma stratejileri. Sanayi sektörünü oluşturan alt sektörlerin genel özellikleri ve bu sektörler arasındaki ileri ve geri bağlantılar. Sanayide firma büyüklüğünü etkileyen faktörler. Sanayide yoğunlaşma: Tanımı, analizi ve ölçülmesi. Türk imalat sanayiinin temel özellikleri ve sorunları.

 

İŞL 3101 Finansal Yönetim I

Firmanın yatırım politikası. Duran varlıkların yönetimi. Sermaye bütçelemesi yöntemleri: Ortalama verimlilik, geri ödeme süresi, net bugünkü değer, iç-verimlilik yöntemleri ve kârlılık endeksi. Orta ve uzun vadeli finansman kaynakları. Riskli yatırım projelerinin değerlendirilmesi.

 

İKT 3110 Tarım Ekonomisi

Tarım ekonomisinin tanımı, kapsamı ve tarihsel gelişimi. Tarihte tarımsal faaliyetler ve Tarım Devrimi. Tarımda üretim faktörleri ve işlevleri. Tarımda ürün ve faktör piyasaları: Arz, talep ve fiyat oluşumu. Tarım işletmeleri ve kooperatifleri. Tarım politikaları: Teori ve Türkiye'deki uygulamalar. Tarım ve dış ticaret. Avrupa Birliği'nde ortak tarım politikası.

 

İŞL 3103 Maliyet Muhasebesi I

Maliyet muhasebesinin kullanım amacı, temel kavramlar, maliyet unsurları, maliyet unsurlarının muhasebeleştirilmesi. Satışların maliyeti tablosu. Gider dağıtımı. Maliyet sistemleri. Sipariş maliyetleme yöntemi. Safha maliyetleme yöntemi.

 

6. YARIYIL

 

İKT 3203 Ekonometriye Giriş II

Çoklu regresyon analizi: Gauss-Markov teoremi, çoklu regresyon modelinin matrislerle tahmin edilmesi, modele ve katsayılarına ilişkin hipotez testleri. Çoklu regresyon modelinin matematiksel formları. Regresyon analizinde kukla değişkenlerin kullanılması. Klasik regresyon analizinin varsayımlarından sapmalar: Farklı varyanslılık, otokorelasyon, çoklu doğrusal bağlantı. Bilgisayar uygulamaları: SPSS ve Excel.

 

İKT 3201 Uluslararası İktisat II

Uluslararası parasal ilişkiler: Döviz piyasası, vadeli döviz piyasası, dış ödemeler bilançosu, ödemeler bilançosunun denkleşmesi, kur değişmelerini açıklamaya yönelik teoriler. Kalkınma ve dış tasarruflar: Uluslararası özel mali sermaye akımları, dolaysız yabancı sermaye yatırımları, uluslararası teknoloji transferi ve uluslararası iş gücü akımları, resmi krediler.

 

ARŞ 3201 Araştırma Yöntemleri

Bir disiplin olarak araştırma yöntemlerinin kapsamı ve önemi. Düşünme, bilim ve araştırma kavramları. Araştırma türleri. Bilimsel araştırmanın aşamaları. Gözlem teknikleri: Belgesel gözlem, canlı gözlem. Kütüphanelerden faydalanma. Sistemli analiz. Tanımlama ve sınıflandırma, hipotez, sınama ve teori. Karşılaştırmalı metod. Bir araştırmanın kaleme alınması. Örnekleri ile araştırma raporu ve araştırma projesi yazım modeller.

 

YD 312  İş Hayatı İçin İngilizce

Sosyalleşme, özgeçmiş hazırlama, iş başvuru mektubu ve görüşmesinde bulunma, telefonla görüşme, toplantılara katılma, bilgilendirici ve değerlendirme raporları yazma, sunu hazırlama. Haber, makale, deneme, değerlendirme raporları ve bilgi raporları gibi bütün metinleri okuyabilme, metinleri yorumlayabilme. İş dünyasıyla ilgili konuları değerlendiren, bilgi sağlayan konuşmalar yapma ve sosyal durumlara yönelik diyalog becerilerini geliştirme. İş İngilizcesine ilişkin kelimeleri tanıma ve uygulama.

 

İKT 3206 Matematiksel İktisat II

Dinamik analiz: Ekonomik dinamikler ve integral, Domar büyüme modeli. Diferansiyel denklemler yoluyla sürekli zaman analizi: Piyasa fiyatının dinamikleri, Solow büyüme modeli, fiyat beklentilerini içeren bir piyasa modeli, enflasyon ve işsizlik arasındaki etkileşim. Fark denklemleri yardımıyla kesikli zaman analizi: Dengenin dinamik istikrarı, örümcek ağı modeli. Eşanlı fark denklemleri ve diferansiyel denklemler: Dinamik sistemlerin ortaya çıkış şekilleri, eşanlı dinamiklerin çözümü, dinamik girdi-çıktı, enflasyon-işsizlik modelleri.

 

İŞL 3208 E-Ticaret

Dijital ekonomi. İşletme ile tüketici arasındaki e-ticaret. işletme ile işletme arasındaki e-ticaret. Elektronik pazarlar. Temel e-ticaret modelleri ve uygulamaları. Hizmet üreten işletmelerde e-ticaret. E-devlet. E-ticaret sistemlerinin kurulması ve yönetilmesi.

  

İŞL 3204 Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Finansal sistemin yapısı ve finansal kurumlar, mevduat kabul eden finansal kurumlara genel bakış, mevduat kabul eden banka-dışı finansal kurumlar, mevduat kabul etmeyen finansal kurumlar, banka-dışı finansal kurumlar ve finansal ürünler, factoring, forfaiting, leasing, döviz işlemleri ve yönetimi. Konut finansmanında ipotek piyasaları ve ipotek bankacılığı. Birinci ve ikinci ipotek piyasası ve konut finans modelinde ipotekli krediler, menkul kıymetleştirme sürecinde hizmet veren kurumlar. Gelişmiş ülkelerde konut finansman uygulamaları (ABD ve Avrupa Birliğine üye ülkelerin finansal sistemleri ve ipoteğe dayalı menkul kıymetleştirme, gelişmekte olan ülkelerde konut finansman uygulamaları).

 

İŞL 3201 Finansal Yönetim II

Firmanın yatırım politikası. Duran varlıkların yönetimi. Sermaye bütçelemesi yöntemleri: Ortalama verimlilik, geri ödeme süresi, net bugünkü değer, iç-verimlilik yöntemleri ve kârlılık endeksi. Orta ve uzun vadeli finansman kaynakları. Riskli yatırım projelerinin değerlendirilmesi.

 

İKT 3207 Yönetim Ekonomisi

Talep fonksiyonunun ampirik olarak incelenmesi. Talep ön tahmini. Talep esnekliklerinin hesaplanması. Üretim fonksiyonlarının ampirik olarak belirlenmesi. Maliyet fonksiyonlarının ampirik olarak belirlenmesi. Kârın ölçülmesi, planlanması ve kontrol edilmesi. Çeşitli piyasa şartları altında fiyatlama ve üretim miktarını belirleme kararlarının alınması.

 

İŞL 3202 İnsan Kaynakları Yönetimi

Personel yönetiminin anlam ve önemi. Personel yönetiminin gelişimi. Personel yönetiminin temel işlevleri. Personel yönetimini etkileyen bilim dalları. Personel bölümünün örgütlenmesi. İnsan gücü planlaması. İş analizi. İş tanımları. İş şartnameleri. Personel tedariki. Personel seçimi. İşe alıştırma (oryantasyon). Personel eğitimi. Personel değerlemesi ve yöntemleri. İş değerlemesi ve yöntemleri. Ücret yönetimi. Personel disiplini. Endüstiyel ilişkiler. İş güvenliği.

 

HUK 3202 Vergi Hukuku

Vergi kavramı. Vergi hukukunun kaynakları. Vergilemenin anayasal ilkeleri. Vergi hukukunda yorum, nitelendirme ve ispat kuralları. Vergilemenin tarafları: Vergi idaresi, yükümlü ve sorumlu. Vergi hukukunda süreler ve mücbir sebepler. Vergileme süreci: Vergiyi doğuran olay, verginin tarhı, tebliği, tahakkuku ve tahsili. Vergi hukukunda zamanaşımı ve terkin. Yükümlülerin ödevleri ve idarenin yükümlüleri denetleme yolları. Vergi Hukukunda değerleme ve amortisman. Vergi suç ve cezaları. Vergi icra hukuku. Vergi uyuşmazlıkları ve çözüm yolları: Uzlaşma ve vergi yargısı.

 

İŞL 3203 Maliyet Muhasebesi II

Üretim safhalarında birden çok mamul üretilmesi durumunda maliyetleme sorunları. Birleşik ve yan mamüllerin maliyetlenmesi, muhasebe kayıtlarının yapılması. Standart maliyetleme sistemi ve muhasebe kayıtları. Maliyetlerin değişme biçimleri. Tam ve değişken maliyetleme. Yönetim kararlarında kullanılan maliyet kavramları.Örnek problemler.

STJ 302 Staj

Öğrenciler herhangi bir iş yerinde derslerde öğrendikleri teorik bilgilerin uygulamalarını görmek ve deneyim kazanmak için staj yapabilirler veya ilgi duydukları bir alanda ilgili öğretim üyesi ile görüşerek bitirme ödevi hazırlayabilirler.

7. YARIYIL

 

İKT 4101 İktisadi Düşünceler Tarihi

İktisadi düşünce tarihinin tanımı, kapsamı, yöntemi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi. Merkantilizm. Fizyokrasi. Klasik iktisadi düşünce. Klasik iktisadi düşünceye tepkiler: Tarihçi okul, kurumsalcı akım, himayeci görüş, sosyalist iktisadi düşünce. Neoklasik iktisadi düşünce. Çağdaş iktisadi düşünce akımları: Keynezyen görüş, parasalcı görüş, yeni düşünce akımları.

 

İKT 4103 Türkiye Ekonomisi

Türkiye ekonomisinin tanımı ve kapsamı. 1923-1960 dönemi Türk ekonomisi: Ekonomik gelişme ve üretim yapısı, tasarruflar, iç ticaret hadleri ve vergileme, istihdamda gelişmeler, dış ticarette gelişmeler. 1960-1994 dönemi Türk ekonomisi: ekonomik gelişme, üretim, verimlilik, sektörler arası bağlantılar, finansman, istihdam, dış ticaret. 1995 den sonraki gelişmeler. Temel ekonomik sorunlar ve çözüm yolları.

 

İKT 4102 İktisadi Büyüme ve Kalkınma

Temel kavramlar. Az gelişmiş ülkeler ve özellikleri. İktisadi kalkınmanın genel analizi. Sermaye birikimi ve iktisadi kalkınma: Tasarruf, enflasyon, vergileme, dış tasarruflar. Kaynakların dağıtımı. İktisadi kalkınma ve teknoloji seçimi. Az gelişmişlik teorileri. Kalkınma ve büyüme teorileri: Harrod-Domar modelleri ve sonrası; para, gelir dağılımı, teknoloji ve büyüme teorileri, optimal büyüme teorileri, yeni teoriler.
Ekonomik büyümenin tanımı. Ekonomik büyümenin koşulları. Büyüme muhasebesi. Büyüme artığı. Büyüme analizinde kullanılan yöntemler: Büyüme oranı kavramı, ölçümlerde ortaya çıkan belirsizlikler, başlıca analiz aletleri. Klasik büyüme teorisi, yeni büyüme teorileri, büyümeye yönelik politikalar.

 

YD 411 Mesleki Yabancı Dil I

Yabancı dili iş hayatında doğru kelime ifadeleri kullanarak doğru telaffuz, vurgu ve tonlamayla uygun ortamda konuşabilme. Mesleği ile ilgili konularda dinlediğini anlayabilme. Mesleği ile ilgili konularda yazabilme. Mesleği ile ilgili konularda okuduğunu anlayabilme.

 

İKT 4104 Maliye Politikası

Maliye politikasının tanımı, amaçları, araçları ve sınırları. Maliye politikasının etkilerinin ölçülmesi. Farklı yaklaşımlara göre maliye politikasının etkinliğinin değerlendirilmesi. Maliye politikasının uygulanmasına ilişkin yöntemler: İhtiyari maliye politikası, otomatik istikrar sağlayıcı maliye politikası ve formül esnekliği yöntemi. Enflasyon, durgunluk ve stagflasyon ile mücadelede kullanılan maliye politikaları. Bütçe açığı sorunu ve bu açığın finansmanı.

 

İŞL 4106 Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamaları

Muhasebede dönemiçi ve dönemsonu işlemlerin genel olarak gözden geçirilmesi. Bilgisayarlı muhasebeye giriş. LMS ve LKS’nin tanıtılması. Bilgisayarlı ortamda bir firmanın kurulması ve temel bilgilerin oluşturulması. Bilgisayarda dönemiçi işlemler: Stok kayıtları, irsaliye ve fişler, faturalama, cari hesaplar, çek-senet işlemleri, banka ve kasa işlemleri. Bilgisayarda dönemsonu işlemler: Muhasebe entegrasyonu, muhasebe kayıtları ve mali tabloların hazırlanması.

 

İŞL 4101 Uluslararası Pazarlama

Pazarlama kavram ve yöntemlerinin uluslararası pazarlara uygulanması. Uluslararası pazarlamada çevresel faktörler. İhracat pazarlarının seçimi. Uluslararası pazarlara giriş stratejileri. Uluslararası pazar karmasının belirlenmesi. İhracatta gerekli dokümanlar ve banka işlemleri.

 

İŞL 4103 Türk Vergi Sistemi

Türk vergi sistemine genel bakış. Vergilerin sınıflandırılması. Gelir üzerinden alınan vergiler: Gelir vergisi, kurumlar vergisi. Harcamalar üzerinden alınan vergiler: Katma değer vergisi, gümrük vergisi vd. Servet üzerinden alınan vergiler: Veraset ve intikal vergisi, emlak vergisi vd. Vergilerde vergi konusu, gelir unsurları, mükellefiyet şekilleri, indirimler, istisnalar ve muafiyetler. Vergilerde matrah, beyan, tarifeler, tarh ve tahsil. Vergi güvenlik önlemleri. Mahalli idare gelirleri.

  

İKT 4105 Dünya Ekonomisi

Dünya ekonomisi içinde ulusal ekonomiler. Uluslararası kuruluşlar. Yabancı sermaye yatırımları. Küreselleşmenin ekonomik boyutu, WTO ve IMF’nin küresel politikaları. Gelişmekte olan ülkelerin sorunları ve gelişme politikaları, makro ekonomi politikaları.

 

İŞL 4105 Menkul Kıymetler ve Portföy Yönetimi

Hisse senedi ve tahvil değerini etkileyen faktörler. Menkul kıymetlerin değerlendirilmesinde kullanılan teorik ve pratik yöntemler. Fiyat/kazanç katsayısı. Sistematik riskin ve sistematik olmayan riskin kaynakları. Portföy yatırımı ve değerlendirme yöntemleri. Finansal varlıkları fiyatlama modeli.

 

İKT 4107 Rekabet Teorisi ve Politikası

 

HEM 495 Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi

 

 

8. YARIYIL

 

İKT 4201 İktisat Politikası

İktisat politikasının tanımı, kapsamı ve sınıflandırılması. İktisat teorisi ve iktisat politikası ilişkisi. İktisat politikasında amaçlar ve karar birimleri. İktisat politikasında araçlar ve etkileri. İktisat politikasının aşamaları ve sorunları: Karar, uygulama, kontrol aşamalarında karşılaşılan sorunlar; zaman gecikmeleri. Türkiye'de uygulanan bazı iktisat politikalarının temel özellikleri.

 

İKT 4204 Uluslararası İktisadi Birleşmeler

Uluslararası iktisadi birleşme kavramı. Dünya ticaretinin serbestleştirilmesi: Evrensel yaklaşım, bölgesel yaklaşım. Gümrük birliğinin ekonomik etkileri. İktisadi birliğin analizi. Kutuplaşma teorisi. Avrupa Birliği ve sağlanan gelişmeler. Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkileri. Gümrük birliğinin Türk ekonomisi üzerindeki etkileri. Dünyadaki diğer ekonomik birleşmeler.

 

İKT 4202 Güncel Ekonomik Sorunlar

Gelir dağılımı. Devletin ekonomideki yeri. Özelleştirme. Globalleşme. Şehirleşmenin getirdiği ekonomik problemler. Tarım sektörünün problemleri ve borsa dalgalanmalarının ekonomik konjönktür ile bağlantısı.

 

YD 412 Mesleki Yabancı Dil II

Yabancı dili iş hayatında doğru kelime ifadeleri kullanarak anlaşılır bir şekilde konuşabilme. Normal hızda konuşulduğunda konuşmacıdan gelen mesajı anlayabilme. Dil bilgisi ve yazım kurallarını uyarak amaca uygun yazabilme. Yabancı dilde okuyabilme ve okuduğunu anlayabilmei kelime dağarcığını geliştirebilme.

 

İKT 4206 Çalışma Ekonomisi

Çalışma ekonomisinin tanımı ve kapsamı. İş piyasası kavramı. İş piyasası tiplerinin teorik analizi. Emek seyyaliyeti. İş piyasasını düzenleyici faaliyetler: Mesleğe yöneltme ve mesleki eğitim. Emek arzı ve talebi. Ücretlerin oluşumu ve ücret sistemi. İşşizlik, çeşitleri ve mücadele yolları. Ekonomik açıdan toplu sözleşmelerin mahiyeti ve prensipleri.

 

İKT 4205 Dış Ticaret İşlemleri 

İhracat ve ithalat kavramı. Dış ticaret işlemi akış şeması. Dış ticaret işlemlerinde düzenlenen belgeler. Dış ticarette teslim şekilleri. Dış ticarette ödeme şekilleri. Mevzuat: Gümrük mevzuatı, kambiyo mevzuatı. Dış ticarette devlet tarafından sağlanan teşvikler. Misafir dış ticaret elemanlarının sunuşları.

  

İŞL 4201 Girişimcilik

Girişimcilik ile ilgili kavramlar. Girişimciliğin önemi ve gelişimi. Girişimcilerdeki özellikler. İç ve dış girişimcilik. Girişimcilikte motivasyon. Girişimcilikte yaratıcılık ve yenilikçilik. Buluş, marka ve tasarımların korunması. Girişimcilikte iş fikirleri. İş planı hazırlama ve doküman haline getirilmesi. İş planı içinde yönetim, Pazarlama, Finans ve Üretim Planları. Girişimcilik öyküleri. Girişimcilikte örnek olay incelemeleri.

 

HUK 4201 İş Hukuku

İş hukukunun konusu, nitelikleri ve gelişimi. İşçi, işveren, işveren vekili ve aracı kavramları. Ferdi iş hukuku: Hizmet akdi, işin düzenlenmesi, çalışma süreleri, ücretler, yıllık ücretli izinler, kıdem tazminatı ve diğer tazminatlar. Toplu iş hukuku: Sendikalar ve toplu iş sözleşmesi. İş uyuşmazlıkları ve çözüm yolları: Arabuluculuk, özel hakem, yüksek hakem ve iş mahkemesi. Grev ve lokavt.

 

İŞL 4209 Yatırım Proje Değerlendirme

Proje yönetimi genel konsepti ile ilgili temel kavramlar. Yatırım projelerinin düzenlenmesinde iktisadi yönden yapılacak çalışma ve değerlendirmeler, yatırımlarla ilgili hukuki düzenlemeler, yatırım projelerinin düzenlenmesinde yapılan teknik çalışma ve değerlendirmelerin neler olduğu. Proje yönetim sisteminin genel yapısı: Yatırım projelerinin düzenlenmesinde mali yönden yapılan çalışma ve değerlendirmelere dair uygulamalar, projede gözden geçirme sürecinin nasıl işlediği, proje yönetim kararlarının nasıl değerlendirilip, yürütüldüğü. Yatırım projelerinin uygulanması: Muhasebe ve işletme finansmanı bilim dalları açısından yapılan işlemlerin detaylı anlatımı.

 Yukarı